Artikel_Header_1920x600_Internationale_Kompetenz

“De gewoontes bij de installatie zijn even uiteenlopend als de culturele verschillen.”

10 minuten leestijd

SCHELL-producten worden internationaal gebruikt en moeten in verschillende landen aan diverse eisen voldoen. Bastian Valbert, toepassingstechnicus voor de internationale verkoop bij SCHELL, legt in een interview uit wat in de exportmarkten anders is dan in Duitsland.

Mijnheer Valbert, wat is het belang van de export voor de onderneming SCHELL?
Aangezien het aantal klanten wereldwijd continu toeneemt, vergroot onvermijdelijk ook de complexiteit door de verschillende gewoontes bij de installatie en eisen op de exportmarkten, waar SCHELL actief is. Het exportaandeel aan de totale omzet bedraagt ondertussen meer dan 50% en biedt veel groeikansen, aangezien SCHELL steeds meer belang hecht aan export.

Er is veel sprake over een tekort aan experts in de sector – geldt dat ook voor de exportmarkten?
Het tekort aan specialisten is ongetwijfeld een van de belangrijkste uitdagingen in de branche, ook in het buitenland. “Kan ik een wc-drukspoeler aansluiten met DN 15?” Als ik een euro zou krijgen voor elke keer als mij deze vraag gesteld werd, was ik al miljonair. Verwerkende personen hebben vaak onvoldoende grondige kennis inzake hydraulica en technische verbanden. Daarom zijn advies en hulp van de bevoegde medewerker van de buitendienst en van de toepassingstechnicus voor export meer dan ooit gevraagd. De steeds vaker voorkomende vragen zijn echter niet altijd te wijten aan een gebrekkige opleiding of ervaring van de installateurs, maar steeds meer aan de ruimere activiteiten van de experts. De vereisten gaan van de eenvoudige montage van een haakse-kraan met regelfunctie tot het ontwerp en de uitvoering van een installatie en de uitwerking van facility-managementsystemen. Het beroep van installateur is wereldwijd onderhevig aan veranderingen, aangezien ook in dit erg traditionele ambacht de technische vooruitgang zijn intrede doet. Dat houdt echter ook in dat de professionele mogelijkheden voor gespecialiseerd vakpersoneel in de verkoopsector aanzienlijk toegenomen zijn.

Wat betekent dat concreet voor de ondersteuning die SCHELL biedt?
Ook bij andere producenten is ondertussen een duidelijke trend ingezet naar gebruiksvriendelijke producten die gemakkelijk te installeren zijn en naar ondersteuning bij de planning. Daarom is het begrijpelijk dat de aangeboden technische support van de fabrikant bij beslissingen over het systeem een steeds centralere rol speelt. Wie kiest voor SCHELL, koopt zo meer dan louter een product met de belofte ‘Made in Germany’. Het omvat namelijk ook permanente support van een contactpersoon in de verkoopregio en ondersteuning van de contactpersoon uit Olpe.

Zijn er inzake installatiegewoontes grote verschillen tussen landen?
De gewoontes bij de installatie in verschillende landen zijn even uiteenlopend als de culturele verschillen. In zijn eenvoudigste vorm is het een beschrijving van de wereldwijde behoefte in het dagelijkse leven. Terwijl in moslimlanden het gebruik van zogenoemde hurktoiletten nog veel voorkomt, worden in andere delen van de wereld zogenoemde sifon-jet-wc’s gebruikt, in tegenstelling tot de in Europa bekende wand-wc’s. In Japan hebben toiletten ondertussen meer elektronische snufjes dan een gemiddelde auto. De gewoontes bij de installatie lopen internationaal duidelijk enorm uiteen.
Bovendien worden in andere landen andere eisen gesteld aan de verbindingstechniek bij de installatie of worden andere materialen gebruikt. Voor buisverbindingen worden bijv. diverse soorten schroefdraad en dimensies toegepast. Aangezien vaak de afmetingen van het leidingnet niet berekend worden, is dat soms onvoldoende of te groot, wat enorme uitdagingen inhoudt voor de hygiënisch onberispelijke werking van installaties en producten.

Heeft u hiervoor nog voorbeelden?
Terwijl in Duitsland de vereiste leidingdoorsnede omwille van hygiënische aspecten steeds kleiner wordt, is de spoeltechniek met grotere aansluitafmetingen één van de belangrijkste competenties van SCHELL met een groot groeipotentieel inzake export en bijgevolg onmisbaar. In grotere installaties of delen met onvoldoende watertoevoer wordt heel vaak een beroep gedaan op zogenoemde ‘booster pumps’, drukverhogingsinstallaties om water te transporteren en beschikbaar te stellen. Afhankelijk van de instelling veroorzaken die natuurlijk vaak een onstabiele, onvoldoende druktoevoer. Ook in die moeilijke omstandigheden moeten onze producten vlekkeloos functioneren.

We hebben het heel vaak over hygiënische eisen – hoe staat het daarmee in andere landen?
Duitsland is ongetwijfeld koploper inzake eisen aan de hygiënisch onberispelijke werking van drinkwaterinstallaties en de documentatie ervan. Hoewel er in de meeste gevallen voorlopig nog geen normatieve verplichting bestaat voor het gebruik van dergelijke systemen, streven landen zoals België, Nederland of Oostenrijk steeds vaker naar technische oplossingen voor de automatische spoeling in belangrijke gebouwen en bevorderen ze de ontwikkeling van die systemen ook los van de loutere hygiëne voor de export. De drijfveer daartoe is beslist de navolging van Duitse voorschriften, evenals het wereldwijd toenemende bewustzijn voor de noodzakelijkheid van stagnatiespoelingen en documentatie.

Door de documentatie wordt bewezen dat bijv. normen nageleefd werden…
Een algemene ontwikkeling op alle markten is de wildgroei van vergunningen, eisen, labels en goedkeuringen. Al bij de productontwikkeling wordt in de eerste ontwerpfase rekening gehouden met de geldende normen en vergunningen in bepaalde landen, wat niet zelden eindigt in een noodzakelijke fysieke aanduiding van de producten.
Voor verkoopregio’s buiten Europa, zoals Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika, worden uitsluitend speciaal aangeduide ontzinkingsbestendige materialen gebruikt om te beantwoorden aan de specifieke eisen van die landen inzake potentiële corrosie, die de drinkwaterkwaliteit in gevaar kan brengen. Daardoor worden onze activiteiten in onze vestiging in Olpe uiteraard veel complexer.

Een ander thema is water besparen. Wat kunt u hierover zeggen?
Duitse consumenten zijn zich vaak niet bewust van de trend om zo zuinig mogelijke producten te ontwikkelen. In Duitsland kunnen we prat gaan op een zekere drinkwatertoevoer, maar ca. 2 miljard mensen op aarde hebben geen veilige toegang tot schoon drinkwater. Daarom blijft de trend naar duurzame producten met volumebeperking stijgend. In veel landen is water een kostbaar goed. Ongeoorloofd hoog waterverbruik wordt bestraft of het dagelijkse waterverbruik per capita wordt zelfs tijdelijk beperkt. Niet in het minst daarom zijn we een sterk groeiende speler op de Afrikaanse markten: vooral in Kenia en Zuid-Afrika worden grote projecten met SCHELL-producten uitgevoerd. Uiteindelijk bespaart men enkel door het gebruik van contactloze, elektronische kranen in vergelijking met gewone eengreepsmengkranen tot 62 % water door de intelligente instelling van looptijd en registratiebereik.

Waterbesparing is echter ook een element bij duurzaam gedrag. Hoe scoren SCHELL-producten nog inzake duurzaamheid?
Niet alleen met het oog op het toenemende bewustzijn voor duurzaamheid wint de certificering van gebouwen steeds meer aan belang. Alleen al door de DNGB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, Duitse maatschappij voor duurzaam bouwen) werden volgens eigen gegevens in meer dan 30 landen meer dan 6000 onderscheidingen uitgereikt voor duurzame bouwprojecten. Nog maar 15 jaar geleden was er in Duitsland en in talrijke andere Europese landen nauwelijks sprake van gecertificeerde gebouwen. Momenteel zijn al veel internationale bekende symbolen gecertificeerd volgens de LEED*-norm, bijv. de Empire State Building, Taipei 101 of het Maracanã-stadion.

Welke rol speelt in dat verband de waterefficiëntie van de producten, m.a.w. de mogelijkheid om door het gebruik ervan water te besparen?
Dat wordt steeds belangrijker. Verschillende labels aangaande waterefficiëntie, zoals Water Rating in Australië of WEL in Saoedi-Arabië, geven de gebruiker meteen uitsluitsel over de waterefficiëntie van het artikel. Bij wc’s zijn een groot en klein spoelvolume van 4 en 2 l eerder regel dan uitzondering. Bij wastafelkranen is een uitloopvolume van 1,3 l/min i.p.v. de gebruikelijke 5 l/min in trek. Daarom biedt SCHELL een ruime waaier aan technische mogelijkheden, bijv. door met programmeerbare IR-werking de hygiëne te garanderen en tegelijk alleen bij behoefte het vereiste volume beschikbaar te stellen. Dat noemen we ‘water on demand’.

Inzake efficiëntie kunnen we niet om het SCHELL-watermanagementsysteem SWS heen.
Wereldwijd is er belangstelling voor SWS, niet in het minst door de succesvolle ISH-presentaties. We verkopen SWS prioritair in de Benelux en in Oostenrijk, aangezien de normen inzake drinkwaterhygiëne daar sterker aanleunen bij de Duitse eisen. In andere landen is SWS vooral interessant door de kostenbesparing en onderhoudsfuncties, niet zozeer omwille van de hygiëne, zoals in Duitsland. Door de voordelen van het systeem aangaande facility management en mogelijke besparing krijgen we internationale aanvragen voor grote projecten. In elk geval bewijzen we met SWS onze competentie inzake sanitaire elektronica, maar op veel markten moet eerst het bewustzijn voor het gebruik van elektronische kranen met hygiënefunctie groeien of moeten vooroordelen door negatieve ervaringen met kwalitatief minderwaardige elektronische producten in het verleden uit de weg geruimd worden. Daar is SWS nog niet aan de orde.

Hoe staat het met de SSC bluetooth®-module?
Die wordt wereldwijd gebruikt, zeker in landen met hoge hygiënische eisen, zoals in Nederland. Voor het overige wordt deze als servicetool overal ter wereld erg op prijs gesteld. Het is een schoolvoorbeeld voor ons streefdoel om het opsporen van fouten en het vereiste onderhoud voor installateurs en exploitanten zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Heeft u tot slot nog een anekdote van op de werkvloer?
Tijdens een opleiding over ons SCHELL-watermanagementsysteem SWS kregen we prompt commentaar van een deelnemer: “Allemaal goed en wel, maar hoe krijgen we het toilet uit de tuin in het huis?” Als de latrine zich buiten het huis bevindt, zijn eerst nog wat basiswerkzaamheden nodig voor een watermanagementsysteem zin heeft. U ziet: op de internationale markt zijn de voorwaarden en eisen erg uiteenlopend. Een reden te meer om als baanbreker continu nieuwe antwoorden te bieden.

Bastian Valbert (39), getrouwd, 2 kinderen

Na een opleiding tot installateur en meer dan 10 jaar praktijkervaring in verschillende functies in deze sector startte Bastian Valbert naast zijn baan een opleiding tot technicus. In november 2015 werd hij als toepassingstechnicus export welkom geheten in de onderneming SCHELL. Samen met een collega is hij verantwoordelijk voor alle technische ondersteuning voor klanten en de buitendienst van al onze exportmarkten.

* Over LEED
Het certificeringsproces LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) werd ontwikkeld door US Green Building Council (USGBC) en is een wereldwijd verspreide methode voor de beoordeling van immobiliën inzake duurzaamheid.
De beoordeling gebeurt a.d.h.v. de volgende thema’s:

  1. integratie van de infrastructuur in de locatie
  2. eigenschappen van de grond
  3. waterefficiëntie
  4. energie & wereldwijde gevolgen voor het milieu
  5. materiaalkringloop & zuinige omgang met hulpstoffen
  6. kwaliteit van de binnenlucht
  7. innovaties
  8. Bonus voor criteria met bijzondere betekenis voor de locatie