Pseudomonas_HEADER_OCo_1

pseudomonas aeruginosa Zabránit jejímu výskytu - bakterie, o které se hovoří nejen ve zdravotnictví

Čas k přečtení 10 minuty

Je to starý známý v oblasti lékařství, který má v oblasti sanity-topení-klimatizace ještě vyšší důležitost: Pseudomonas aeruginosa (PSA). Pokud se tato bakterie usídlí v rozvodech pitné vody, může způsobovat kritická onemocnění uživatelů. Její význam z hlediska rozvodů pitné vody byl dlouhou dobu podceňován a i dnes je její vnímání často spojováno pouze s jednotlivými případy. A přitom je pro výrobce, odborné projektanty, řemeslníky a provozovatele budov stejně důležité, se touto bakterií blíže zabývat. Dr. Peter Arens, odborník na pitnou vodu u společnosti SCHELL, vysvětluje detaily týkající se pseudomonas aeruginosa a dává rady k minimalizaci rizika výskytu této bakterie. Především ve zdravotnických zařízeních, jako jsou nemocnice, ale také v jiných zařízeních, se často nacházejí ohrožené osoby, například ty s oslabeným imunitním systémem, a zde je maximálně důležité dohlížet na rozvod pitné vody.

Jaká onemocnění může pseudomonas aeruginosa vyvolávat?

PSA znají lékaři již více jak 120 let. Avšak všeobecná povinnost kontrol pseudomonas aeruginosa ve vyhlášce o pitné vodě neexistuje - tato povinnost se týká pouze pitné vody plněné do nádrží. Klinické obrazy nemocí jsou přitom různorodé. „Sahají od lehlých až těžkých zánětů ran a vnitřního ucha až po oslepnutí a poškození plic, například u osob s cystickou fibrózou“, vysvětluje dr. Peter Arens. Původci onemocnění se mohou množit v rozvodech pitné vody zdravotních zařízení různými způsoby.

Jak se bakterie dostávají do rozvodů pitné vody?

„Za způsoby přenosu se považují v oblasti sanity-topení-klimatizace pitné vody vedení odpadních vod (sifony) a povrch kontaminované „stříkající vodou“ vedle umyvadel“ vysvětluje dr. Peter Arens. Výjimečně se bakterie dostávají do rozvodů pitné vody přívody vody, např. po opravách v sítích. Významnými způsoby přenosu jsou díly a regulátory proudu kontaminované ze strany stavby. „Posledně uvedený příklad může vypadat na první pohled zvláštně. Avšak bakterie pseudomonaden se dostávají téměř do všech sifonů. Pokud dojde k jejich zvíření, kdy například proud vody v nemocnici míří na otevřený odpad, mohou se dostat do rozvodů pitné vody proti směru toku vody a zamořit tak celou nemocnici. Přitom dojde nejprve k zamoření regulátoru proudu, než se bakterie dostane přímo do vedení - kde může již aktivně plavat. To samé platí pro případy, kdy uklízečky uklízejí jednotlivé pokoje a regulátory proudu následně omývají kontaminovaným hadrem“, doplňuj dr. Peter Arens. Aby se bakterie do rozvodů vůbec nedostávaly, je třeba provádět pravidelnou výměnu vody na všech odběrných místech. Také je třeba pravidelně měnit regulátory proudu. Důležité je sledovat především hygienu a řádný provoz rozvodů pitné vody. Pomocí systému pro hospodaření s vodou jako je SCHELL SWS je možné simulovat řádný provoz všech odběrných míst. Kromě toho je možné zajišťovat provoz ekonomicky a úsporně a také ho dokumentovat.

Vyloučit kontaminované díly ze závodu

Rovněž jsou důležité díly používané v rámci rozvodů pitné vody. Již jeden kontaminovaný díl může zamořit celý rozvod. Pokud se používají pouze za sucha prověřené díly, je možné kontaminaci dílů zabránit. U firmy SCHELL jsou za sucha prověřované díly standardem již mnoho let. „Existují však produkty, které není možné u výrobce kontrolovat za sucha, protože se musejí nastavovat nebo kalibrovat“, vysvětluje dr. Peter Arens. VDMA proto svým členům doporučuje, v případě funkčních zkoušek vodou, dbát na mikrobiologickou kvalitu testovací vody. Doložitelně by zde neměla být PSA. DVGW kromě toho uvádí ve svém bezplatném twin č. 10 rady k zacházení s vodoměry a tyto rady je možné využívat také u jiných dílů.

Silné a slabé stránky pseudomonas aeruginosa

Boj proti PSA je náročnější než je tomu při potírání legionel. A přitom stačí, seznámit se se silnými, slabými stránkami a s rozdíly bakterie legionella spec (tabulka 1 a 2). Pseudomonas aeruginosa má například pouze malé nároky na výživu a nachází se tedy především např. na „čerstvě“ umytých plochách. Je možné proti ní bojovat její slabostí vůči své konkurenci. Tento původce nemocí se téměř nemůže prosadit proti ostatním bakteriím, a proto se nemůžou choroboplodné bakterie PSA téměř množit. Jak to přesně funguje nebylo zatím vyzkoumáno. „Ale v zásadě víme, že potřebujeme management biofilmu v rozvodech pitné vody. Pak budeme mít na vnitřním povrchu rozvodů pitné vody podobné poměry, jako jsou na naší pokožce či v našem střevu: Pokud je jejich povrch obsazen pouze vhodnými bakteriemi, nemají původci nemocí téměř žádnou šanci“, říká dr. Peter Arens.

Možné koncepty sanací při výstavbě

Patent použitelný pro všechny úspěšné sanace neexistuje. Pomoc naleznete v DVGW (A) 556 „Náchylnost z hlediska hygieny a mikrobů v rozvodech pitné vody - způsoby a opatření k jejich odstranění.“ V tomto roce by měl být od DVGW zveřejněn nový pracovní list týkající se PSA. Zde budou uvedeny také jednotlivé případy a jejich sanace. „Já sám mám velice dobré zkušenosti se zvýšenou výměnou vody - pod heslem „oslabení konkurence“ - a s následnou tepelnou desinfekcí. Teplo proniká oproti desinfekčním prostředkům do biofilmu a dostane se také do rohů dílů, kam se desinfekční prostředky běžně nedostanou“, doplňuje dr. Peter Arens. Se systémem pro hospodaření s vodou SCHELL SWS je možné termické desinfekce optimálně plánovat a provádět. Aby nedošlo k usazování bakterií PSA a aby nebyla nutná jejich likvidace drahými sterilními filtry, vyplatí se preventivní opatření.

Odborná a komplexní prevence

Základem jsou produkty bez obsahu mikroorganismů - ty by měly být požadovány ve všeobecné části LVs. „Za sucha prověřované produkty jsou základem“, zdůrazňuje dr. Peter Arens. „Pokud to není u bezpečnostních armatur nebo u zařízení na zvýšení tlaku z technického hlediska možné, je třeba se optat výrobce na jeho hygienický koncept. Ale nestačí, pokud produkty jsou v pořádku pouze v okamžiku, kdy opouští areál závodu - tento koncept musí být účinný až do místa zkušebního provozu na stavbě.“ Tipy naleznete v návrhu VDI 6023 list 1. „A já osobně bych si přál zvýšenou pozornost všech účastníků v případech, pokud se jedná o užívání zdravotnických zařízení“, doplňuje dr. Peter Arens. „Například, pokud uniká voda z dosud nepoužívaného sanitárního prostoru, může dojít bez hygienického konceptu poskytovatele k mikrobiologické katastrofě.“ Důležité je také postupné hygienické uvádění rozvodů pitné vody do provozu, včetně kontrolních testů po každém částečném naplnění. Pomocí těchto opatření je možné napadení bakteriemi pseudomonas aeruginosa včas rozpoznat a bojovat s ním, ještě než dojde k zamoření celého vedení. To chrání řemeslníky před zbytečnými nezaviněnými opravami, ale také uživatele zdravotnických zařízení a slouží také jako prevence před vysoce komplexními a drahými sanacemi. Pokud se jedná o zachování hygieny pitné vody, nejsou našim nepřítelem pouze legionely.