Artikel_Header_1920x600_Digitalisierung_Trinkwasserhygiene

“Digitalisering beschouwen we als een kans voor de verdere ontwikkeling van toekomstgerichte producten en oplossingen”

6 minuten leestijd

Drinkwater wordt terecht beschouwd als het belangrijkste levensmiddel, aangezien het aan de basis ligt van alle leven op aarde en onmisbaar is voor ons voortbestaan. Voldoende aanvoer van schoon drinkwater was daarom in de geschiedenis van de mensheid altijd cruciaal. Aquaducten, cisternes, bronnen en leidingen als onderdeel van complexe toevoernetten – in de loop van de tijd werden de oplossingen steeds vindingrijker en boekte de mensheid ook inzake drinkwaterhygiëne vooruitgang.

Drinkwater is momenteel in Duitsland en de EU streng geregulariseerd door richtlijnen en verordeningen. Watermanagementsystemen, zoals SWS van SCHELL, helpen exploitanten van (semi)openbare en industriële gebouwen al enkele jaren om hun verantwoordelijkheid voor gebruikers- en drinkwaterhygiëne op veilige en efficiënte wijze na te komen. Aan welke innovaties en oplossingen kunnen we ons in de toekomst op dat vlak verwachten? “Eén ding staat vast: de toekomst is digitaal – ook wat betreft drinkwaterhygiëne”, voorspelt dr. Oliver Fontaine, hoofd productmanagement, evenals Guido Wurm, productmanager voor digitale producten.

Bij het SCHELL-watermanagementsysteem SWS kunnen kranen flexibel via kabel en/of RLAN met elkaar worden gekoppeld. Wat waren de eisen en specifieke uitdagingen bij de ontwikkeling van SCHELL-SWS? 

Dr. Oliver Fontaine: De voorwaarden voor een watermanagementsysteem waren enerzijds elektronische kranen, die op de markt kwamen en ingezet werden op alle belangrijke tappunten, en anderzijds technologieën, waardoor het überhaupt mogelijk was om kranen via een communicatieve interface met elkaar te koppelen. De belangrijkste opgave van SCHELL-SWS was de uitvoering van automatische spoelingen – gelijktijdig, op vaste tijdstippen en tot op het tappunt – los van afzonderlijke spoelstations. Alleen op die manier behalen we een voldoende stroomsnelheid, waardoor een te hoge concentratie bacteriën en resten uit alle leidingen gespoeld wordt – en dat op elk punt, zonder stagnerende restjes water. De tweede grote opdracht of vereiste was de documentatie: steeds meer gebouwbeheerders zijn door toegenomen juridische eisen doelgericht op zoek naar mogelijkheden om te allen tijden door analyse, volledige documentatie en rapporten te kunnen bewijzen dat ze hun verplichtingen voor het behoud van de waterhygiëne nakomen. Dat is net wat ons watermanagementsysteem hun kan bieden. Wijzelf vonden het bovendien cruciaal om vaklui en ontwerpers meer marge te geven voor de omzetting. Waar het onmogelijk of zinloos is om leidingen met kabel te gebruiken, bijv. bij renovatie, willen we als alternatief koppeling via RLAN aanbieden. Daarin zijn we geslaagd, zodat momenteel beide mogelijkheden en een combinatie ervan gebruikt kunnen worden. Dat biedt een ongelooflijke flexibiliteit bij de planning en montage. Bovendien vereenvoudigen de eenvoudige kabeltypes en de grote RLAN-reikwijdte dankzij MESH de installatie en werking.

Guido Wurm: Tijdens de ontwikkeling van SCHELL-SWS hebben de uitgevoerde stagnatiespoelingen in onze testinstallatie in een bestaand gebouw ons op indrukwekkende wijze het effect van gelijktijdigheden doen inzien: plots waren alle kranen verstopt, omdat de eerste keer alle resten uit de leidingen gespoeld werden. Zo werd nogmaals duidelijk met hoeveel afzettingen en besmettingen drinkwaterinstallaties te kampen hebben en hoe essentieel het is om stagnatiespoelingen met hoge stroomsnelheden uit te voeren. 

SCHELL-SWS kwam in 2016 op de markt. Welke verdere ontwikkelingen of updates zijn er sindsdien?

Guido Wurm: De belangrijkste basisfuncties waren van meet af aan aanwezig. In 2020 voegden we lekkagebescherming voor kranen toe, die in ons systeem geïntegreerd kan worden en waterschade bij afwezigheid vermindert, evenals updates voor de optimalisering van het watermanagementsysteem en hardwareaanpassingen voor een betere reikwijdte bij RLAN. De meest toonaangevende innovatie in 2020 was echter onze SMART.SWS. Als handige aanvulling biedt deze onlineservice op basis van de cloud een overzicht van de belangrijkste werkingsparameters van SWS-installaties: op afstand kunnen analysegegevens online en voor meerdere gebouwen opgevraagd en belangrijke statusmeldingen en beoordelingen gecontroleerd worden. Voor de beheerders van verschillende gebouwen leidt dat tot meer efficiëntie, planbaarheid en veiligheid. Maar ook hier geldt: slechts dankzij de cloud-technologie konden we een dergelijke oplossing uitwerken. Daarom volgen we altijd de nieuwste technologische trends op de voet en gaan we na welke technologieën we voor onze doeleinden kunnen inzetten. Digitalisering beschouwen we als een kans voor de verdere ontwikkeling van toekomstgerichte producten en oplossingen, om meerwaarde aan onze klanten, partners en de maatschappij te bieden.

Welke trends ziet u concreet voor de verdere ontwikkeling van watermanagementsystemen?

Dr. Oliver Fontaine: Ongetwijfeld is de grootste trend het evenwicht tussen water besparen en hygiëne. Dat betekent dat het streefdoel om duurzaam en zuinig om te gaan met water geen afbreuk mag doen aan de drinkwaterhygiëne. Ons motto luidt daarom: zoveel water besparen als mogelijk en zoveel spoelingen toelaten als nodig, zodat de drinkwaterkwaliteit gegarandeerd behouden blijft. Het SCHELL-watermanagementsysteem SWS helpt hierbij aanzienlijk voor een duurzame omgang met de waardevolle grondstof water, omdat bij een automatische spoeling nooit meer water verbruikt wordt dan nodig. De toekomstige trend vergt dat watermanagementsystemen nog meer gegevens registreren en verwerken, zodat spoelingen worden uitgevoerd afhankelijk van de huidige toestand, zoals het gebruikersgedrag of het gebouwtype. Een andere trend is ‘plug-and-play’, waarbij ingebruikname, hantering en updates van watermanagementsystemen voor installateurs en gebouwbeheerders steeds eenvoudiger worden. Hoewel we met SCHELL-SWS nu al een uitgekiende, alomvattende oplossing met op elkaar steunende modules bieden, waardoor de montage zo eenvoudig mogelijk blijft, streven we er vanzelfsprekend altijd naar om het leven van onze klanten nog verder te vereenvoudigen. Daarmee hangt een derde trend samen, met name meer service en bijgevolg meer veiligheid. Het watermanagementsysteem moet de gebouwbeheerder als het ware rust bieden. Voor zijn uiteenlopende taken en verantwoordelijkheden wil hij zeker zijn dat hij inzake drinkwaterhygiëne de regelgeving volgt. 

Guido Wurm: Hier maken we opnieuw gebruik van de laatste technologieën, waardoor we gegevens eenvoudig en voordelig aan de klant beschikbaar kunnen stellen en diensten kunnen bieden, die de klant actief en permanent over de status van zijn drinkwaterinstallatie op de hoogte houden.  Zo kunnen we onze klanten nog beter ondersteunen bij hun taken.

De actuele watermanagementsystemen, zoals SCHELL-SWS, zijn bedoeld voor gebruik in (semi)openbare en industriële sanitaire installaties. Ziet u voor SCHELL-SWS ook een toekomst in privégebruik? Door corona is tenslotte het bewustzijn voor gebruikers- en drinkwaterhygiëne enorm toegenomen.

Dr. Oliver Fontaine: De voorwaarde voor het gebruik van een watermanagementsysteem zijn elektronische kranen. Ik stel hier inderdaad een trend vast: deze doen hun intrede voor privégebruik – gewoon omdat door een contactloze bediening niet alleen de hygiëne, maar ook het gebruikerscomfort beduidend toeneemt. Bij keukenkranen valt ons dat nu al op. Maar ook het belang van stagnatiespoelingen stijgt: zeker in de woningbouw zien we een groeiende belangstelling voor drinkwaterhygiëne en oplossingen inzake watermanagement. Denk maar aan langdurig leegstaande woningen door vakantie of renovatie, waar altijd een risico bestaat voor de drinkwaterkwaliteit, ook op andere verdiepingen. Deels zijn verhuurders nu al verplicht spoelingen uit te voeren om langzame kiemvorming in de drinkwaterinstallatie te voorkomen. 

Zijn er ook trends inzake design? 

Guido Wurm: Uiteraard, op verschillende niveaus. Enerzijds inzake het voorkomen: de eisen voor een coherent design van alle tappunten liggen steeds hoger. We werken eraan om deze te beantwoorden. Anderzijds is er een trend inzake het softwaredesign: nieuwe bedieningsconcepten, die de individuele instellingen van de klanten nog meer in aanmerking nemen, maken de ingebruikname nog comfortabeler en eenvoudiger. 

Uw vaststelling?

Dr. Oliver Fontaine: De eisen inzake drinkwaterhygiëne en watermanagement zullen in de toekomst nog hoger liggen. Waterverbruik wordt duurzamer en transparanter. Nieuwe digitale technologieën creëren de voorwaarden voor uitgebreide diensten, meer comfort en duurzaamheid. Alleen zo slagen we erin ons belangrijkste levensmiddel de kwaliteit te bezorgen, die we allemaal verlangen.