Artikel_Header_1920x600_Baukasten_SWS

SCHELL-watermanagementsysteem SWS – de alomvattende module voor intelligent watermanagement

16 minuten leestijd

De drinkwaterinstallaties in semiopenbare, openbare en industrieel gebruikte gebouwen vormen een enorme uitdaging voor ontwerpers, vakmannen en exploitanten. Volgens de drinkwaterverordening moeten de algemeen erkende regels van de techniek nageleefd worden als basis voor een reglementaire werking. De drinkwaterkwaliteit moet bij elke aftrappunt behouden blijven. Exploitanten zijn verantwoordelijk voor voldoende waterverversing –
ten laatste na 72 uur. Bij gebruiksonderbrekingen stagneert het water namelijk een te lange periode in de leidingen. Potentieel schadelijke micro-organismen kunnen zich ondertussen overmatig vermenigvuldigen. Een regelmatige waterverversing kan dat voorkomen.

Als expert voor intelligente oplossingen ter ondersteuning van het behoud van de drinkwaterkwaliteit helpen we u de drinkwaterkwaliteit in gebouwen te behouden en de gebouwefficiëntie te verhogen. Met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS kunnen talrijke elektronische SCHELL-kranen en bijhorende SCHELL-producten gekoppeld en gestuurd worden – de ideale basis voor een hygiënisch en efficiënte werking van de drinkwaterinstallatie.

In dit artikel stellen wij u het bekroonde SCHELL-watermanagementsysteem SWS voor: dat functioneert volgens het modulaire principe en kan flexibel aangepast en uitgebreid worden. Ontdek hoe eenvoudig planning en installatie zijn en hoe het systeem bijdraagt aan een efficiënte en hygiënische werking.

Watermanagementsysteem SWS – voordelig dankzij flexibele componenten

Met SWS kunnen alle SCHELL-kranen van een gebouw gekoppeld, gestuurd en beheerd worden. Indien nodig kunnen instellingen aan elke kraan afzonderlijk aangepast worden. De flexibele koppeling via RLAN en/of kabel is een voordeel bij uitbreiding – ook in bestaande gebouwen. Als er onvoldoende stopcontacten zijn, is koppeling via RLAN mogelijk en gebeurt de stroomvoorziening via batterij.
SWS werkt volgens het principe: weinig onderdelen – vele mogelijkheden. Centraal staat de SWS-watermanagementserver, waarmee alle kranen gekoppeld zijn. De programmering, sturing en bewaking van de kranen gebeuren centraal.
SWS ondersteunt het behoud van de drinkwaterkwaliteit door geautomatiseerde stagnatiespoelingen. Deze kunnen centraal geprogrammeerd en op welbepaalde tijdstippen uitgevoerd en gedocumenteerd worden. Door de mogelijke groeperingen kunnen meerdere stagnatiespoelingen bij verschillende kranen op hetzelfde vastgestelde tijdstip plaatsvinden, waardoor de reglementaire werking gesimuleerd kan worden. Ook onderhoud, zoals de vervanging van batterijen in kranen, kan vooruitziend en doeltreffend gepland worden.
Het gebruik van het SCHELL-watermanagementsysteem biedt exploitanten aanzienlijke voordelen: SWS helpt verantwoordelijken hun drinkwaterinstallatie hygiënisch te gebruiken en maatregelen voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit volgens hun verplichtingen te documenteren – ook bij schommelingen in het gebruik van de installaties. De geautomatiseerde processen besparen tijd, kosten en zijn voor exploitanten een waardevolle hulp bij de reglementaire werking van hun drinkwaterinstallatie.
SWS kan bovendien als afzonderlijke oplossing gebruikt of via gateways in het bovenliggende gebouwbeheersysteem geïntegreerd worden.
De op browser gebaseerde aanvullende onlineservice SMART.SWS biedt zelfs wereldwijd toegang op afstand tot SWS-installaties.

Het SCHELL-watermanagementsysteem SWS bestaat uit afzonderlijke componenten, die ook later aangevuld kunnen worden.

SWS-watermanagementserver

De kern van het systeem vormt de intelligente server met software. Deze zorgt voor de centrale programmering van de kraanparameters, voor stagnatiespoelingen, thermische desinfectie, analyse en documentatie. De gegevens van de max. 64 deelnemers worden via RLAN en/of kabel doorgegeven. Verschillende SWS-servers kunnen parallel gebruikt worden. De SWS-server kan via SWS-gateways ook in een bovengeschikt gebouwbeheersysteem geïntegreerd worden.

SWS-RLAN-manager FM

De RLAN-manager overbrugt een groot draadloos bereik. Hij fungeert als repeater en werkt via een transformator.

SWS-bus-extender kabel BE-K

De bus-extenderkabel BE-K geeft de gegevens door tussen de kraan en de SWS-server met een kabel van maximum 350 m lang (in totaal mogen de kabels max. 1000 m lang zijn). Dezelfde kabel dient voor de stroomvoorziening van BE-K en kraan.

SWS-bus-extender RLAN BE-F

De bus-extender RLAN BE-F zorgt voor een kabelloze overdracht van de gegevens tussen SWS-server en elektronische kraan. De stroomvoorziening kan ook gebeuren via het batterijvak van de kraan of via een transformator. De bus-extender RLAN fungeert bij netspanning ook als repeater (mesh RLAN-netwerk).

SWS-bus-transformator

De bus-transformator levert stroom aan alle gebruikte bus-extenderkabels en de daarmee gekoppelde kranen, evenals aan de SWS-server.

SWS-gateway

Gateways maken een integratie van het watermanagementsysteem SWS in het gebouwbeheersysteem mogelijk. Een gateway zet het SWS-protocol om in het gewenste standaardbusprotocol. Afhankelijk van het protocol en het aantal nodige gegevenspunten zijn SWS-gateways voor alle gangbare protocollen beschikbaar. Per geïntegreerde SWS-server is een SWS-gateway nodig.

SMART.SWS

Met SMART.SWS, de innovatieve aanvulling van het watermanagementsysteem SWS, kunnen gebruikers online analysegegevens opvragen en belangrijke statusmeldingen en evaluaties uit diverse gebouwen controleren – ongeacht waar ze zich bevinden.

Door de perfect op elkaar afgestemde componenten koppelt en stuurt SWS talrijke elektronische SCHELL-kranen op alle belangrijke aftappunten – wastafels, keuken, douche, wc en urinoir.

SWS-functies

Het SWS-netwerk wordt individueel opgebouwd, aangepast aan het desbetreffende object. Door de centrale toegang tot alle gekoppelde kranen verlopen de instelling en ingebruikneming van de installatie uitermate vlot. Talrijke configuratiemogelijkheden van de software bieden een maximum aan flexibiliteit:

max. 64 deelnemers kunnen via kabel en/of RLAN op een watermanagementserver worden aangesloten. Kabel en RLAN zijn afzonderlijk of in een gemengd netwerk parallel mogelijk.
Via een SWS-gateway kan SWS in een bovengeschikt gebouwbeheersysteem geïntegreerd worden.
Kabelnetwerken kunnen onafhankelijk van netwerktopologieën individueel aan het object worden aangepast. Aangezien de netwerkkabel zowel voor de gegevensoverdracht als voor de stroomvoorziening dient, is slechts één kabel nodig. Het systeem maakt een flexibele koppeling voor ster-, serie-, boomstructuur en gemengde vormen mogelijk.
Dankzij het SWS-RLAN-netwerk kunnen onderdelen gekoppeld worden zonder ingrijpende werkzaamheden in het gebouw. De reikwijdte is afhankelijk van een mesh-netwerk en door de optionele integratie van RLAN-managers.

SWS-menu ‘Apparaten’ – kranen en server centraal configureren

Door de centrale toegang tot alle gekoppelde kranen zijn de instelling van de kranen en de ingebruikneming van de installatie uitermate efficiënt. Een enorm voordeel: via de software kunnen kranen met dezelfde eigenschappen gegroepeerd en samen geconfigureerd worden. Als de toepassing verandert, kunnen de parameters van de kranen gewoonweg aan nieuwe omstandigheden aangepast worden.

SWS-menu Hygiëne

Om een reglementaire werking te simuleren, worden in het SCHELL-watermanagementsysteem SWS de vereiste stagnatiespoelingen aangemaakt en beheerd. Deze kunnen aan de plaatselijke omstandigheden en het gebruikersgedrag aangepast worden. U bepaalt de looptijd van de spoeling en of deze cyclisch, volgens een weekschema, temperatuurgeregeld of door een extern signaal handmatig plaatsvindt.
De volgende scenario’s kunnen geprogrammeerd worden:
a) De geselecteerde kranen spoelen cyclisch om de x uur gedurende y seconden. De tijd begint te lopen bij de activering van de functie.
b) Bij een spoeling volgens weekschema programmeert de gebruiker de weekdag, het tijdstip en de duur van de spoeling.
c) De stagnatiespoeling wordt uitgevoerd als een doeltemperatuur op een geselecteerde sensor al dan niet bereikt wordt. Voorbeeld: De koudwatertemperatuur (PWC) is hoger dan 25 °C, de warmwatertemperatuur (PWH) ligt onder 55 °C.
d) Verschillende stagnatiespoelingen kunnen ook gecombineerd worden.

Gegevensbeveiliging en updates

Gegevensbeveiliging staat bij SWS centraal: server, WLAN- en RLAN-verbinding zijn beveiligd.
Het systeem is beveiligd met een wachtwoord. Via het gebruikersbeheer kunnen toegangsbevoegdheden bepaald worden.
De bus-extenders RLAN vormen met de server een RLAN-netwerk, dat voor de gebouwautomatisering geoptimaliseerd werd.
Net als andere op software gebaseerde toepassingen wordt SWS continu aan de technische ontwikkelingen aangepast. Voor alle belangrijke systeemcomponenten stellen we daarom updates ter beschikking, die u gratis kunt verkrijgen.

Gebruikers en profielbeheer

SWS vereenvoudigt uw dagelijkse werkzaamheden. Via het gebruikersbeheer krijgen verschillende personen welbepaalde toegangsrechten. Zo kan bijv. schoonmaakpersoneel de reinigingsstop zelf voor een bepaalde zone inschakelen. Elke gebruiker heeft een eigen wachtwoord, dat hij zelf kan wijzigen. Bij ‘Profielbeheer’ kunnen de functies, relevant voor de betreffende gebruiker, vrijgegeven worden. Zo kunnen personen op verschillende hiërarchische niveaus de voordelen van SWS benutten zonder andere bereiken te kunnen beïnvloeden.

Integratie in het gebouwbeheersysteem

Via SWS-gateways als interface verloopt de integratie van SWS in alle gangbare gebouwbeheersystemen. De communicatie gebeurt daarbij als opvraging van het gebouwbeheersysteem naar de actuele toestand van een gegevenspunt (bijv. temperatuur). De SWS-gateways ‘vertalen’ die opvraging en ontvangen van de watermanagementserver gegevens, die zij op hun beurt omzetten en doorgeven. Via SWS-gateways kan door het gebouwbeheersysteem geselecteerde informatie van SWS opgevraagd worden.
Elke SWS-gateway is bedoeld voor 200, 500, 1000 en 2500 gegevenspunten. De exploitant bepaalt welke gegevenspunten door het gebouwbeheersysteem gecontroleerd moeten worden.

Simulatie van reglementaire werking i.p.v. omvangrijke bouwkundige ingrepen

Dankzij SWS zijn omvangrijke bouwkundige ingrepen met hakwerkzaamheden voor de vervanging van leidingen overbodig. Te grote leidingdiameters en te weinig gelijktijdigheden vormen een gevaar voor de drinkwaterkwaliteit als de oorspronkelijk geplande belasting niet meer overeenkomt met het werkelijke gebruik. De oplossing met het watermanagementsysteem SWS: voor regelmatige stagnatiespoelingen worden gekoppelde SCHELL-kranen via SWS gegroepeerd. Hierdoor kunnen de kranen in een groep exact tegelijk gestuurd worden voor de uitvoering van stagnatiespoelingen. Dat creëert de vereiste gelijktijdigheden, die cruciaal zijn voor hoge stroomsnelheden in leidingen en bijgevolg turbulente stromingen. De plaatsing van SCHELL-producten is in vergelijking met bouw- en hakwerkzaamheden duurzamer dankzij een beperkter gebruik van hulpbronnen.
Als het gebouw voor andere doeleinden wordt gebruikt, kunnen de kranen eenvoudig anders geprogrammeerd worden.

Flexibiliteit in de praktijk – trapsgewijze toepassing van SWS

Voor aanpassingen in gebouwen moet men vaak rekening houden met jaarlijks beperkte budgetten. Gemeentes kunnen bijv. renovaties vaak slechts trapsgewijs uitvoeren. Dat kan ideaal opgevangen worden dankzij SWS. Zo kan een school met meerdere gebouwen op een campus die gerenoveerd moeten worden, die werkzaamheden over meerdere jaren verdelen. SWS kan namelijk dankzij het modulaire systeem telkens weer uitgebreid worden, terwijl het gebouw in gebruik blijft.
Als bijv. verschillende gebouwen van een school gerenoveerd moeten worden, kan dat geleidelijk gebeuren. Ook binnen een gebouw kunnen aftappunten gefaseerd voorzien worden van koppelbare kranen.

SMART.SWS – SWS wereldwijd sturen

Een innovatieve uitbreiding van SWS is de op browser gebaseerde onlineservice SMART.SWS, waarmee verantwoordelijken hun installaties ook van op afstand met gecodeerde gegevensoverdracht steeds in het oog kunnen houden. Voor exploitanten is het vaak een voordeel als ze niet naar elk gebouw afzonderlijk moeten rijden om kranen en installaties te beheren – ze besparen waardevolle tijd, reis- en personeelskosten.
SMART.SWS biedt een overzicht van de belangrijkste werkingsparameters van met SWS beheerde installaties. Afhankelijk van de gebruikersbevoegdheden kunnen de SWS-servers afzonderlijk of gegroepeerd bekeken worden. U heeft enkel een internetverbinding nodig en de toepassing SWS. Op serverniveau of in een algemeen overzicht van de gebouwen worden in SMART.SWS meldingen, berekend waterverbruik enz. overzichtelijk gevisualiseerd. De weergegeven elementen variëren afhankelijk van de gebruikersbevoegdheid, waardoor elke gebruiker enkel de voor hem relevante gegevens kan inzien: exploitanten hebben toegang tot de gegevens van alle beheerde gebouwen, facility managers tot één gebouw en vakpersoneel heeft toegang tot een bepaalde server. Bij een gewijzigd gebruik, bijv. tijdens de vakantie, kunnen stagnatiespoelingen en andere parameters gecodeerd van op afstand aangepast en zo goed mogelijk ingesteld worden voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit en de rendabiliteit van de drinkwaterinstallatie.

SWS en SMART.SWS – bekroond met de World Future Award

Voor zijn unieke functies kreeg SWS onlangs een internationale bekroning: het SCHELL-watermanagementsysteem SWS en de innovatieve uitbreiding ervan, SMART.SWS, kregen de World Future Award 2023. Het bekroonde ‘beste watermanagementsysteem’ plaatst SWS in de reeks producten die volgens de experts van de jury de wereldeconomie veranderen en de toekomst zullen bepalen.

De voordelen van SWS en SMART.SWS in een notendop

SWS:

  • ondersteuning bij het behoud van de drinkwaterhygiëne
  • modern facility management
  • toekomstgerichte drinkwaterinstallatie

SMART.SWS:

  • comfortabele bewaking van de gebruiksparameters volgens VDI 6023
  • statusgegevens controleren, ongeacht de locatie
  • alle gebouwen en gekoppelde kranen in een oogopslag op het overzichtelijke dashboard
  • snelle aanpassing van configuraties, bijv. stagnatiespoelingen
  • regelmatige rapporten over de werking van de installatie

Samenvatting

Het SCHELL-watermanagementsysteem SWS functioneert volgens het modulaire principe: enkele compatibele onderdelen bieden enorme flexibiliteit, zowel in bestaande als in nieuwe gebouwen. Via SWS kunnen verschillende elektronische SCHELL-kranen centraal gekoppeld, gestuurd en bewaakt worden. SMART.SWS kan dat zelfs wereldwijd via toegang op afstand. Het gebruik van SWS ondersteunt exploitanten van drinkwaterinstallaties bij een verantwoordelijk gebruik van hun drinkwaterinstallatie. SWS kan helpen om het behoud van de drinkwaterkwaliteit en waterbesparing in overeenstemming te brengen. Bovendien kan de gebouwexploitant zo waardevolle tijd en personeelskosten besparen. Dankzij SWS kan de wettelijk voorgeschreven waterverversing ook in moeilijke omstandigheden, zoals bij gebruiksonderbrekingen in bepaalde seizoenen, geautomatiseerd plaatsvinden en naar behoren gedocumenteerd worden.

In het tweede deel van onze blogreeks over het SCHELL-watermanagementsysteem SWS verneemt u meer over de SCHELL-lekkagebescherming voor kranen.

Heeft u meer vragen over het watermanagement met SWS? We kijken uit naar uw aanvraag en geven u graag advies!

Aanbevelingen